Pravila privatnosti

Ova Pravila privatnosti objašnjavaju razloge i načine na koji tvrtka Gravia d.o.o., Osijek (dalje u tekstu: “Gravia d.o.o.“) obrađuje Vaše osobne podatke. 

Gravia d.o.o.je usmjerena na zaštitu Vaših osobnih podataka i njihovu obradu u skladu s Općom uredbom o zaštiti podataka (GDPR) i Zakonom o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka. 

Pročitajte ova Pravila pažljivo kako biste razumjeli razloge i načine prikupljanja i korištenja Vaših osobnih podataka.

Gravia d.o.o. je voditelj obrade Vaših osobnih podataka. Imamo službenika za zaštitu osobnih podataka i možete nas kontaktirati putem adrese e-pošte: sluzbenik@gravia.hr ili na adresu: Ivana Gundulića 65, Osijek.

Svrhe u koje obrađujemo osobne podatke

Vaše osobne podatke obrađujemo zbog toga što zakonski propisi nalažu određena postupanja, ili zbog ispunjavanja ugovornih obveza, ili zbog poduzamanja radnji prije sklapanja ugovora ili temeljem naših legitimnih interesa, osim kada su od tih interesa jači interesi ili temeljna prava i slobode pojedinaca koji zahtijevaju zaštitu osobnih podataka. 

Ako osobne podatke ne možemo obrađivati temeljem navedenih pravnih osnova zatražit ćemo vašu privolu. Ako se obrada temelji na Vašoj privoli imate pravo u bilo kojem trenutku povući privolu. O povlačenju privole potrebno je obavijestiti voditelja obrade na adresu e-pošte sluzbenik@gravia.hr ili na adresu: Ivana Gundulića 65, Osijek. Provedeno povlačenje privole ne utječe na zakonitost obrade na temelju privole prije povlačenja.

Vaše osobne podatke obrađujemo ako je to potrebno za sklapanje i ispunjenje prava i obveza koje proizlaze iz zakona, ugovora, u marketinške svrhe, u svrhe unaprjeđenja našeg poslovanja i dr.

Osobne podatke u pravilu prikupljamo izravno od Vas  ili kada podatke prikupljamo nadzorom (npr. putem video nadzora). 

Kategorije osobnih podataka

Kod sklapanja ugovora  potrebni su nam podaci kao što su ime, prezime, adresa, radi ispunjenja obveze i usluga. Ponekad Vas tražimo i dodatne osobne podatke kao što su: datum rođenja, spol, adresa za plaćanje, adresa za dostavu, financijske informacije  ili neke druge podatke u slučaju kada komunicirate s nama telefonski ili e-poštom. 

Kada podatke prikupljamo putem nadzora (npr. preko video nadzora), to radimo u skladu sa zakonskim odredbama ili u opravdanim slučajevima u svrhu zaštite osobne sigurnosti osoba i imovine.

Vaša prava

Vaša prava su sljedeća:

Pravo na pristup: imate pravo dobiti od nas potvrdu o tome obrađuju li se Vaši osobni podaci, te ako se takvi osobni podaci obrađuju, pristup tim osobnim podacima. Informacije o pristupu uključuju – između ostalog – svrhe obrade, kategorije osobnih podataka o kojima je riječ, primatelje ili kategorije primatelja kojima su osobni podaci bili ili će biti otkriveni. Međutim, to nije bezuvjetno pravo i interesi drugih pojedinaca mogu ograničiti Vaše pravo pristupa.

Imate pravo dobiti presliku osobnih podataka koji se obrađuju. Za daljnje preslike koje ste zatražili, možemo naplatiti razumnu naknadu na temelju administrativnih troškova.

Pravo na ispravak: Imate pravo ishoditi od nas ispravljanje Vaših netočnih osobnih podataka. Uzimajući u obzir svrhe obrade  imate pravo dopuniti nepotpune osobne podatke, između ostalog, i davanjem dodatne izjave.

Pravo na brisanje (“pravo na zaborav”): Pod određenim uvjetima, imate pravo ishoditi od nas brisanje Vaših osobnih podataka, a mi smo ih obvezni izbrisati.

Pravo na ograničenje obrade: Pod određenim uvjetima, imate pravo ishoditi od nas ograničenje obrade Vaših osobnih podataka. U tom će slučaju odgovarajući podaci biti označeni i mogu biti obrađeni samo u određene svrhe.

Pravo na prigovor: Pod određenim uvjetima, imate pravo na prigovor u bilo kojem trenutku na obradu Vaših osobnih podataka, iz razloga koji se odnose na Vašu konkretnu situaciju ili kada se osobni podaci obrađuju u cilju izravnog marketinga te možete tražiti od nas da više ne obrađujemo Vaše osobne podatke.

Pravo na prenosivost podataka: Pod određenim uvjetima, imate pravo zaprimiti Vaše osobne podatke, koje ste nam pružili u strukturiranom, uobičajeno upotrebljivom i strojno čitljivom obliku i imate pravo prenijeti te podatke drugom voditelju obrade, bez našeg ometanja.

Ako želite saznati više ili želite koristiti jedan ili više prethodno navedenih prava, kontaktirajte Gravia d.o.o. na adresu: Ivana Gundulića 65, Osijek ili na adresu e-pošte: sluzbenik@gravia.hr

Također, ako smatrate da se Vaša prava ne poštuju, imate pravo podnijeti pritužbu Agenciji za zaštitu osobnih podataka.

Čuvanje osobnih podataka

Osobne podatke koje prikupimo o Vama čuvamo u sigurnom okruženju. Vaši osobni podaci su zaštićeni od neovlaštenog pristupa, otkrivanja, uporabe, izmjena ili uništenja od bilo koje organizacije ili pojedinca. 

Prikupljeni osobni podaci za prethodno navedene svrhe bit će pohranjeni u trajanju potrebnom za navedene svrhe. Vaši osobni podaci neće se čuvati u obliku koji omogućuje da budete identificirani duže nego što Gravia d.o.o. razumno smatra da je neophodno za ostvarenje svrhe za koju su prikupljenji ili obrađeni. Gravia d.o.o. će određene osobne podatke čuvati u razdoblju koji propisuje zakon odnosno drugi propis koji obvezuje voditelja obrade na čuvanje podataka.

Ako ste nam dali privolu, Vaše osobne podatke obrađivat ćemo do povlačenja privole. Ako izjavite osnovani prigovor na obradu osobnih podataka temeljem legitimnog interesa, Vaše osobne podatke nećemo obrađivati u budućnosti. 

Ako je pokrenut sudski, upravni ili izvansudski postupak, osobni se podaci mogu pohraniti do kraja takvog postupka, uključujući i moguće razdoblje za izjavljivanje pravnih lijekova.  Gravia d.o.o.  će određene osobne podatke čuvati u razdoblju koji propisuje zakon odnosno drugi propis koji obvezuje voditelja obrade na čuvanje podataka.

Primatelji oosbnih podataka

Vaše osobne informacije možemo dati našim pouzdanim poslovnim partnerima koji održavaju naš IT sustav ili pružaju usluge u ime tvrtke Gravia d.o.o. Na primjer, za potrebe marketinga, financija, oglašavanja, obrade plaćanja, isporuke i druge usluge. Dužnost je tih pružatelja usluga, sukladno ugovornim pravima i obvezama, koristiti podatke koji su im povjereni samo u skladu s našim smjernicama i isključivo u svrhu koju smo strogo odredili uz obvezu da ih primjereno zaštite i smatraju poslovnom tajnom.

U nekim slučajevima, poslovni partneri koji pružaju usluge u ime ili za Gravia d.o.o. mogu Vaše podatke obraditi izvan Europske unije. Međutim, ugovori koje sklapamo s takvim subjektima obvezuju ih da s Vašim podacima postupaju primjenjujući posebne sigurnosne mjere u skladu s propisima koji se primjenjuju u Europskoj uniji.